اقتصادیکسب و کار ایرانیان

چگونه خودمان حسابداری یاد بگیریم؟

چگونه در حسابداری خبره شویم؟

بهترین نرم افزار حسابداری فروشگاهی برای کلیه اصناف و فروشگاه ها امری بسیار مهمی بوده که یکی از مهمترین جنبه های راه اندازی هر کسب و کار، ثبت اطلاعات مالی، هزینه های ورودی و خروجی و محاسبه سود در هر زمان است. در ایران نیز افزایش دانشجویان و دانش آموختگان رشته حسابداری گواه افزایش سرمایه گذاری و صرف منابع مالی بیشتر در این خصوص است. به نظر میرسد از مهمترین مؤلفههایی که در بحث کیفیت دانشگاهها مدنظر قرار گرفته است، روشهای تدریس است، چرا که تأمین کیفیت در بخش آموزش یک محرک قوی برای ساختن و خلق دانش همراه با فهم زندگی کاری و اصلاح مجدد مفهوم دانش در موقعیت های یادگیری خواهد بود. در این تحقیق که در بین سالهای 1377 تا 1386 انجام یافته است، نتایج به دست آمده نشان میدهد که توانمندیهای جریان نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیشبینی سود غیرعادی بیش از سایر متغیرهای به کار رفته است. نمونه شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این حسابرسی، اسناد مالی کارگاهها که مرتبط با حسابهای هزینهای هستند مورد بررسی قرار میگیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. شیبانی(1377)، در پژوهشی با عنوان”بررسی تحلیلی امکان (قابلیت) اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی” به امکانسنجی و چگونگی گسترش کاربرد روشهای معتبر و با اطمینان برای اندازهگیری ارزش منابع انسانی در ایران پرداخت.

مودیانی که به وظیفه قانونی خود برای پرداخت مالیات اقدام مینمایند در مرحله اول بعد از ثبتنام در طرح میبایست اظهارنامه عملکرد خود را به اداره مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. افزایش روبه رشد استفاده از رایانه در امور روزمره و توسعه روزافزون رایانه ها در حسابداری و ایجاد نرمافزارهای مختلف حسابداری که هر چه بیشتر حسابداری دستی را منسوخ نموده، اهمیت به کارگیری نرمافزارها را در حسابداری دو چندان نموده است. برخی ارزان قیمت و یا رایگان هستند، پارهای امکانات بسیار خاص تجاری با قابلیتهای زیاد ارائه میکنند و در مقابل مبلغ زیادی برای خرید آن ها نیاز است.

امروزه دانشگاهها به دلیل نقش اساسی شان در امر آموزش سرمایه انسانی برای تولید و نقد دانش و فناوری جدید، آماده سازی شغلی، پرورش تفکر انتقادی، ارائه راهبردهای تغییر اجتماعی و رویارویی فعال با تحولات جهانی، عامل کلیدی توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری محسوب می شوند (میر کمالی و نارنجی ثانی، 1387). لذا در عین حال که با دانشگاههای مختلف جهان وارد رقابت های بینالمللی می شوند، به طور فزاینده ای با فشارهای مختلفی نظیر فشارهای بازار کار برای رابطه با صنعت و تقاضای دانشجویان، فشارهای دولت در برابر دریافت بودجه های عمومی، فشارهای استانداردهای حرفهای اعتبارگذاری، فشارهای فناوری برای استفاده از یادگیری برخط و فشارهای علمی برای حفظ موقعیت بینالمللی در تدریس مواجه هستند (بلک مور، 2009). به این ترتیب، در حالی که آموزش عالی کالایی فناورانه و بینالمللی می شود، این فشارها بر مباحث کیفیت آموزش به عنوان شاخص تمایز دانشگاهها تمرکز می یابند.

دکمه بازگشت به بالا